Turkey - Rio Grande

The Elite Outfitters, White Logo