Sheep - Mountain Goat

The Elite Outfitters, White Logo